ჩვენი მისია

  • საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი ხელს უწყობს ლოკალური ინტერნეტ მმართველობის საკითხების შესახებ დიალოგს და ყველა პროცესის და კონსულტაციის ღიაობას, ასევე ინტერნეტის მმართველობის საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.
  • აღნიშნულით ფორუმს შეაქვს წვლილი პროცესებში მრავალმხრივი ჩართულობის მიდგომის ჩამოყალიბებაში, როგორც ახალი, მხარეების ჩართულობის დემოკრატიული ფორმის, დამკვიდრებაში;
  • საქართველოს ინტერნეტის მმართველობის ფორუმის ინიციატივა აჩქარებს დიალოგს ყველა დიანტერესებულ მხარეს შორის; კერძოდ: სამთავრობო, საპარლამენტო, კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადეობასა და ტექნიკურ საზოგადოებას შორის. აღნიშნულმა ფორუმმა უნდა შეცვალოს საქართველოს ინტერნეტის მმართველობის მრავალმხრივი ჩართულობის მოდელების დამკვიდრებისკენ სვლა.